ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תפב

ב"ה, י"ד אייר, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר ירחמיאל

שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו ממוצש"ק תו"מ, בו כותב אודות השיעורים שיש לו עם הזולת, עם יחידים וגם - והוא העיקר - עם קבוצת תלמידים, ויישר חילו, ובודאי למותר להאריך בגודל הדבר, וכבר ידוע מרזל שאחר כל המעלות דהמלמד את בן חבירו תורה, ובנו וכו' הנה העומק רום - כשמוציא יקר מזולל (ב"מ פ"ה ע"א).

ובטח למותר לעוררו על הזהירות שלא יפרשו את לימודו עם תלמידי מוסדות חינוך מיוחדים - כעין נתינת הכשר למוסד החינוך ושיטתו. וכמו שכתבתי בזה כבר לאחדים מאנ"ש, אף שפשוט הוא, והזהירות בזה תלוי' בתניא המקום והמוסדות, שלא בכל מקום שוים הם. ובכל הוא - ע"י אי ההכנסה של שיעורי לימודו בהתכנית שלומדים בהנ"ל, שלילת התערבות הנהלת המוסד בשיעורים וכו' וכו', ותשועה ברוב יועץ של אלו הנמצאים במקום.

במ"ש שבהרצאתו ע"ד נושא חסידותי - הנה מציע שגם הבנות תשתתפנה, אבל בתנאי שתהיינה בשורות נפרדות (ובודאי כוונתו בצדדים נפרדים של החדר והפסק מקום מתאים באמצע), הנה אף שאין לפרסם הדבר שזהו באופן רשמי, וכעין שיטה, כי בודאי ימצאו קנאים (שלא לשמה) שיזכירו ע"ד מרז"ל כל המלמד בתו תורה כו' אבל יש להשתדל שיבוא הדבר לפועל - (כמובן בהזהירות - שלא יהי' ככשר על עצם המוסד, וכנ"ל). וכמו שסידר כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, כתות בנות לומדי חסידות עוד ביותו בריגא, וגם כתב להם מכתבים בנושאים כאלו, ובמשך הזמן נראו הפירות והתועלת הגדולה מזה - כי הרי האשה היא עקרת הבית, ועוד קודם לזה בהנוגע לשידוך, ובאמת הוא פסק ודין תורה, וכדאיתא בשו"ע הלכות ת"ת וכם בהלכות ת"ת לרבנו הזקן סוף פרק א', אשר הנשים חייבות בלימוד הנ"ל המביא את האדם לקב"ע מלכות שמים ליראת שמים ולהידור - בחיי היום ימים - בענינים של תומ"צ, והמפורסמות והנראה בחוש מעשים בכל יום - אין צריך אריכות.

בהתאם להנ"ל, מובן ג"כ גודל הענין שנתיסד גרעין או גם סניף של אגודת נשי חב"ד במחנם הט'. ובטח ישתדלו בהתפתחותם באופן המתאים. וכבר כתבתי מאז ולכמה סניפי אגודת נשי חב"ד, שאין להקפיד בהכנסת חבירות באגודתן שתהי' דוקא מקודם כבר משוכנעות ומתנהגות כמו שפיץ חב"ד. וכיון שרוצות להכנס באגודה זו, זה מראה על יחסן הטוב לחב"ד, ולכן יש להיות בטוח שברובן ורובן ככולן תביאנה מחשבה טובה זו למעשה, ובזמן לא ארוך, ואפילו באופן דטופח ע"מ להטפיח...

בברכת הצלחה בכהנ"ל.

ג'תפב

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ב ע' 409 ולחלקה שם ע' 431 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוה"ר ירחמיאל: בלומנפלד. אגרת נוספת אליו - לקמן ג'תשיט.

וכמו שכתבתי: ראה לעיל אגרות ג'תג. ג'תמ.

וכמו שסידר... בריגא: ראה גם לעיל ח"ח אגרת ב'שעה, ובהנסמן בהערות שם.

במחנם: בני ברק. ראה גם לקמן אגרת ג'תרה.