ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תפג

ב"ה, י"ד אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מיו"ד אייר עם המוסגר בו, ומוסג"פ הקבלות, ויה"ר שגם להבא יבשר טוב בכל אותם הענינים שבמכתבו.

במ"ש אודות הנהגה עם התלמידים הקשישים, הנה מובן שצ"ל כעם תלמיד חבר ולא כעם תלמיד גרידא, ופשיטא שאין בזה ח"ו מיעוט הדמות של הר"מ והר"י.

בברכה כפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר צו א געזונטען פרייליכען זומער,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר