ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תפד

ב"ה, פסח שני, תשט"ו

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגו"ח באה"ק ת"ו

סניף תל אביב

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לפלא שזה זמן ארוך ביותר שאין מהם כל מכתבים, ובודאי יתקבל ימים אלו מכתבם בפרטית המתאימה מפעולותיהם בכלל, ובנוגע להמפעלים דחדש ניסן ול"ג בעומר בפרט, וכן ע"ד השתתפותם בהרישום ההכנות לימי החופש וכו'.

מאשר קבלת שני טופסים של הבטאון, ונראה מהשער והשינוי שבו שהשיגו רשיון להופעתו, ולאו דוקא בתור פנימי, ובטח גם עד"ז יכתבו בקרוב. ויה"ר שיהי' בשעה טובה ומוצלחת ויצליח הבטאון להיות צנור דרך בו יבוא פנימיות תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי', בסביבתם הקרובה וגם בסביבה שלע"ע עדיין איננה קרובה, וכידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שהלימוד מפסח שני הוא שתמיד יש לתקן, ואפילו את זה שהי' טמא או בדרך רחוקה, ואפילו - לכם שעשה זה מרצונו.

נתעכב שילוח מכ' זה. וז"ע נתקבל מכתבם מט"ז אייר.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.

ג'תפד

רשיון.. פנימי: ראה לעיל ח"י אגרות ג'נט. ג'רמא.

וכידוע פתגם: ראה גם לעיל ח"ד אגרת א'סט, ובהנסמן בהערות שם.