ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תפה

ב"ה, י"ד אייר, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מדות

מוה"ר דוב יהודא שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב אייר, נהניתי לקרות בו אשר מתחיל בהתעוררות להקים ביהכ"נ וביהמ"ד בחלק עיר טורונטה המרובה באוכלסין דבני ישראל, וכבר ידועה הוראת נשיאינו הק' אאזו"ר של כ"ק מו"ח אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, די וועלט זאגט אז מען קען ניט ארונטער דארפמען אריבער, און איך זאג אז מען דארף לכתחילה אריבער והרי כבר נאמר הרחב פיך ואמלאהו וחפץ ה' בידו יצליח, להגדיל תורה ולהאדירה, ביחד עם עמוד העבודה שבלב זו תפלה, ביהכ"נ ידח, וכדרז"ל עה"כ אוהב ד' שערי ציון.

וע"פ הוראת רז"ל שכל הנוטל שכל הנוטל פרוטה מאיוב ה"ה מתברך מפני שהי' איש תם ירא אלקים גו' (ב"ב ט"ו ב), הנה מוסג"פ המחאה מאחת הקופות של כ"ק מו"ח אדמו"ר, אשר ישתמש בה להתשלומים הראשונים, ויה"ר שיהי' ההצלחה והסייעתא דשמיא במילואה.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.

ג'תפה

מוה"ר דוב יהודא: שוחאט. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד א'ריא. לקמן ג'תקעב.

ג'תשפד.

הוראת נשיאינו: ראה גם לעיל ח"ח אגרת ב'שכח, ובהנסמן בהערות שם.