ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תפז

ב"ה, י"ז אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בודאי למותר לעוררו אשר הגשמיות והרוחניות יחד יהלכון, כי הרי הבריאה היא מאחדות הפשוטה, ולכן האחדות שולטת בכל הבריאה, אלא, כדי שתהי' הבחירה חפשית ניתנו שני דרכים, ועל האדם לבחור בחיים, ועי"ז לגלות את האחדות שבכל, ועאכו"כ בהנוגע לבני ישראל גוי אחד בארץ, ולכן כשמודיעים ע"ד מצב בריאות בגשמיות מהנכון תמיד להודיע ע"ד מצב הבריאות ברוחניות, ובפרט כשהמדובר הוא כבקשת ברכה מהרופא כל בשר ומפליא לעשות שמהרוחניות משתלשל להגשמיות, ובודאי גם ע"ד הנ"ל ימלא פרטים אלו במכתבו הבא.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.