ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תפח

ב"ה, י"ז אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב אייר, בו כותב שירא הוא מהשפעת איז אנשים שממשיכים אותו לאורח חיים חפשי מדת ומצות, וגם לקבוץ חפשי, ולכן רוצה לנסוע לישיבה בחו"ל.

אבל אם זה, רק זה הסיבה, הרי כמה מקומות ישנם באה"ק ת"ו שבם ישיבות כדבעי למיהוי, והרי יכול להכנס בתוכם וללמוד בהתמדה ושקיה וכשילמוד בדבוק חברים הרי יחזקוהו בהליכה בדרך העולה בית א-ל, וכמוש נאמר ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום, וכמה ישיבות ישנן שהן חדורים יראת שמים בן בפנימיות ואפילו בחיצוניות, היינו בהלבושים וכיו"ב, שכל זה מגדיר את האדם ומוסיף בכחותיו שלא להתפתות אחרי היצה"ר אשר גם אם בראשיתו שפתי חלקות לו הנה אחריתו מרה כלענה לא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל בהקדם, ומה טוב שיהי' באחת הישיבות באה"ק ת"ו,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר