ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תפט

ב"ה, לב' למטמונים, ה'תשט"ו

ברוקלין, נ.י.

כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ בעל

מדות עסקן

בעל מרץ ורב פעלים איש המעלה וכו'

בנש"ק

מוה"ר ר' יצחק מאיר הכהן שי'

שלום וברכה!

אאשר מכתבו מכ"ה בניסן עם המוסג"ב, ואבוא מיד לענינא דיומא, הוא ענין חזית הדתית, ובפרט חזית מאוחדת בין אודה ופאג"י, שלדעתי הוא הכרח גמור, ותקותי, אשר עי"ז תגדל האפשרות גם לחזית דתית מאוחדת. ואחרי שבקרני מר בנימין שי' מינץ, עוד נתחזקה אצלי עמדתי זו.

כדי שלא להסביך המצב, אלא אדרבה להקל התנאים לחזית מאוחדת, דעתי ברורה וחזקה אשר לעת עתה נקודת הכובד צריכה להיות רק בהנוגע לבחירות בלבד, ואין לערב בזה ענינים צדדיים...

בכבוד ובהוקרה המצפה לבשורות טובות.

ג'תפט

מוהר"ר יצחק מאיר: לוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד א'לב. א'מה. א'צח. לקמן ג'תרכה.

חזית דתית: ראה בזה לעיל ח"י ג'כו. ובהנסמן בהערות שם. לקמן ג'תפט. ג'תקג.

ג'תקנח. ג'תקצט. ג'תרכה. ג'תרעז. ג'תשמא.