ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תצא

ב"ה, י"ח אייר, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עסק בצ"צ מוה"ר

שלום שי'

שלום וברכה!

...לפלא שאין ממנו כל ידיעות אשר נתרבה הענין דנר מצוה ותורה אור, ומאור שבתורה הדרכותי' והנהגותי' בסביבתו, ע"י תעמולה מתאמת השתדלות במרץ הדרוש מצדו, ובטח יודע מהבואר באגרת הקדש סימן י"ד, אשר בכל יום ויום נמשכים מוחין עליונים יותר ואור חדש שלא הי' עדיין מעולם כו' וכו', שמזה מובן ופשוט שהאתעדל"ת, או עכ"פ הכלים להנ"ל, צריכים להיות ג"כ באופן דמוסיף והולך, והרי הלכה כבית הלל...

ג'תצא

מוה"ר שלום שי': רבקין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ו א'תרנג, ובהנסמן בהערות שם. ח"ז א'תתקיג.