ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תצב

ב"ה, י"ח אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום שני, הנה כבקשתו יזכירו את זוגתו... על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לרפואה קרובה, וכפי שמתאר המצב במכתבו הנה כנראה שחלק גדול במיחושה הוא מצד העצבים (ניערווין), ולכן מובן שככל שתסיח דעתה מזה על ידי עסק בענינים אחרים, והעיקר, ככל שתתחזק בבטחונה בהשם יתברך הרופא כל בשר ומפליא לעשות ימהר זה הטבת בריאותה, ומובן שאין הנ"ל שולל כלל מילוי הוראת הרופא, כי הרי התורה נתנה רשות לרופא לרפאות, ולכל דבר צריך להיות אחיזה גם בדרך הטבע.

ועל פי מה ששמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר פתגם הבעל שם טוב, שבכל דבר שאיש ישראל רואה ושומע יש בזה הוראה בעבודתו את קונו, הנה כיון שמשרתו על פי מכתבו היא במשטרה, עליו לנצל כל הזדמנות שבאה לידו לקדש שם שמים, על ידי שיראה אשר האלקים שם שמטרו בארץ (איוב ל"ח ל"ג) הן בחייו הפרטים והן במשרתו, ויהי רצון שגם זה יוסיף בהמצטרך לו בכלל ובהנוגע לבריאות אשתו תחי' בפרט.

בברכה.