ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תצג

ב"ה,כ' אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - הנה כבקשתו אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לאריכות ימים ושנים טובות, וכדאי הי' שילמוד שער הבטחון בספר חובת הלבבות ויתבונן בהענינים המבוארים בו, וכשיתבונן אפילו לשעה קלה אשר כל אחד ואחת מבני ישראל מאמין באמונה פשוטה אשר לית אתר פנוי מיני', וידוע פסק רז"ל ע"פ הכתוב עוז וחדוה במקומו, ועפמ"ש שאין לבוא בשער המלך בלבוש שק, הרי אי אפשר לבלבל שמחתו של זה דעוז וחדוה במקומו, ע"י עצבות של מי שהוא, ושל מי שיהי', אפילו אם נדמה לו לפי שעה שיש יסוד לזה, ואיך צריך להתעמק בזה כי אפילו התבוננות קלה מספקת.

עוד זאת, שהרי ידוע פסק הרמב"ם והובא בשו"ע או"ח סי' רמ"א, שעבודת השי"ת צריכה להיות בכל דרכיך, וידוע ג"כ הפסק שעבודת השי"ת צריכה להיות בשמחה, וכמ"ש תחת אשר לא עבדת גו', וגודל הענין דשמחה של מצוה, וכיון שבכל דרכיך יש בזה אפשריות דענין של מצוה, מובן שצ"ל השמחה במעונו, וכמבואר ברמב"ם סוף הלכות לולב והועתק במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר בהקדמתו לס' קונטרס עץ חיים ולקונטרס העבודה, ויסיח דעתו ממחשבתו ומעצמו, ויעסוק בענינים דאהבת ישראל ואהבת השם, והשי"ת יתן לו אריכות ימים ושנים טובות.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל בקרוב.