ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תצד

ב"ה,כ' אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מפסח שני, בו כותב אשר נכנס לישיבת תורת אמת.

הנה יה"ר שיהי' בשעה טובה ומוצלחת, וילמוד בהתמדה ושקידה אמיתיות הן בתורת הנגלה והן בתורת החסידות, וישפיע גם על חבירו בכגון דא, ובודאי למותר להאריך, אשר, לסייעתא דשמיא בזה זוכים ע"י שישפיע בהסביבה לקרבם לתורה ולמצות בכלל, ולחסידות הדרכותי' והנהגותי' בפרט, כי מדתו של הקב"ה היא מדה כנגד מדה (אלא שכמה פעמים ככה).

שני המ' הקודמים נתקבלו בעתם. ובשאלתו, שמנהג ביהכנ"ס בו הוא בעל קורא, שמתעטף הב"ק בטלית בעת הקריאה (ודלא כמנהגינו) ותובעים שגם הוא יתעטף כנ"ל - ימלא דרישתם, כי א) בכגון דא על היחיד לנהוג כהרבים. ב) בעטיפת טלית יש גם ענין של כבוד הצבור (מג"א סי"ח סק"ב), וכיון שהציבור או רובו מקפיד ע"ז, אין לזלזל בכבודם (ע"י אי העטיפה).

בברכת הצלחה בכהנ"ל.