ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תצה

ב"ה,כ' אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' אייר, בו כותב שקבל חלקה חקלאית ובונים עתה, ושואל אם יבנו ביתו, אף שעי"ז יכנס בחובות או לחפש עבודה כו'.

והנה כבר כתבתי לכמה מאנ"ש, ובקשתים לפרסם, אשר לדעתי צנור וכלי הפרנסה לאנ"ש הם בכפר חב"ד, וכל מי שזכה שיש לו חלק בו עליו להתאחז בזה בכל היכולת, ואין להתרשם שנכנסים בחובות לבנין הבית כדבעי, כיון שבתוך עמו הוא יושב וכל המתיישבים במצב פחות או יותר שוה אחד לרעהו, ובמילא יהיו תנאי התשלומין נוחים וכו', והשי"ת יצלחו בכל הנ"ל ובמכתבו השני יבשר טוב בזה, ומשיעוריו הקבועים בתורת הנגלה ותורת החסידות נוסף על השתתפותו בשיעורים הנלמדים ברבים.

בברכה.

ג'תצה

כתבתי... בכפר חב"ד: ראה לעיל ח"י אגרות ג'רסב. ג'שא. ג'שלח. לקמן ג'תצו-ז.