ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תצו

ב"ה,כ' אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

בהנוגע לשאלתו אודות החלקה והבנין אם יתעסקו בזה או לא.

הנה לפלא שכל אחד בפרט שואל, אף שכבר עניתי לכמה מאנ"ש ובקשתי לפרסם את הדבר, והוא, אשר ענין הכפר הוא ענין דרבים, שעי"ז בא גם הצלחת היחיד, וזכות רבוה"ק נשיאנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מסייעת בזה, ולכן כל ענין שהולך בדרך עקלתון ובערמומית בזה, הוא מקום שחב לאחרים, ולכן מושלל הוא, ומזה מובן גם בהנוגע אליו שלדעתי צריך למסור החלקה והדירה לועד הכפר, כיון שבחדשים הבאים יעבוד בכרם חב"ד שלא בשטח מקום זה, ועצם הבטחון אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר עומד ומשמש במרום להשפיע המצטרך הן בגשמיות והן ברוחניות לאנ"ש בכלל, והעובדים במוסדותיו לוקחים חלק בראש, ושאין לו לדאוג על זה, כי אם אויף וואס מען דארף עם (וכידוע הסיפור בחסיד של רבנו הזקן, ופתגם אדמו"ר הזקן,דו זאגסט אלץ וואס דו דארפסט, און אויף וואס דארפמען דיך זאגסטו ניט, וכשהחסיד הנ"ל שינה הנהגתו הנה חזר לעשירותו ועוד יותר), הנה גם בנדון דידי' יצליחו השי"ת בהרחבת הדעת פרנסה כדבעי, ומילוי תפקידו בהשגת התכלית, כפסק המשנה אני נבראתי לשמש את קוני, ומובן שמכמה טעמים ההקדם בכל זה ישובח, וכאמור במכתבי הקודם יסע בהקדם בשעה טובה ומוצלחת למקום עובדתו בקדש, ובזמן המתאים יבואו גם בני ביתו שליט"א לשם בריאים ושלמים.

בברכת הצלחה.

ג'תצו

שכבר עניתי: ראה אגרת שלפנ"ז, ובהנסמן בהערות שם.

פתגם אדמו"ר הזקן: ראה גם לעיל אגרת ג'תעג, ובהנסמן בהערות שם.