ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תצח

ב"ה, כ"א אייר, תשט"ו

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתבם ממוצש"ק העבר, בו כותבים שכבר מסרו רשימה מלאה של המתישבים בשלב שני, הנה יה"ר מהשי"ת שיהי' בשעה טובה ומוצלחת ושיתנהלו הענינים בזריזות, כי הרי בכמה פרטים הפסידו עד עתה על ידי התסבוכת וההמשך המבהיל בהבאת הענינים לידי פועל, וכבר ידוע מאמר החכם - הובא במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר - העבר מלמד להועיל העתיד, ומובן שהו בהנוגע להבנינים דשלב השני, וכן על שאר עניני הכפר ההולכים ונמשכים עידן ועדנים. ביחוד נהניתי ממה שהוסיפו חלקות דבעלי מקצוע, אף ששמונה בלבד אינן מספיקות, ובטח אם תהי' אפשריות להגדיל בזה יעשו ככל הדרוש...

ג) ובהנוגע להסברא שיושיבו בהדירות שיוצאים מהם, דיירים חדשים ולא שועד הכפר יבחר אותם, הנה לפלא גם על הקס"ד בזה, כיון שזהו הכנה קרובה לאבוד הבעלות בכל הכפר הישן וגם החדש. ואין זה ענין רק לשעה, כיון שנעשית פרצה וסדר חדש, ועליהם לעמוד בכל תוקף, שהם צריכים להיות הבוחרים את המתיישבים החדשים, ומובן ג"כ, שאין זה ענין למלחמה, ועליהם תומ"י להכין רשימה מלאה לכל הדירות שיתפנו, וכשיבואו ברשימה מוכנה מבין העולים, ויסבירו שבהם חפצים הם, והם מתאימים לרוחם ונזקקים לדיור כו', יוכלו להבליע בנעימה את הנקודה האמורה לעיל, היינו שאי אפשר יתערבו מבחוץ בהענינים הרוחנים של הכפר ולא יוצרכו אפילו לדבור חריף בזה, כי בטוחני שלע"ע אין הכוונה להושיב בהכפר אנשים בלתי מתאימים, אלא שא"א שיהיו דירות פנויות, ובאמת פליאה שאין מצדם מוכן רשימה כזו, בה בשעה שבטח נודע להם ע"י הנהלת אגו"ח, וע"י הוו"ח אי"א כו' מוה"ר ישראל שי' לייבוב, שכמה מן העולים היו תחת השפעת חב"ד, ורצונם להמשיך בזה גם באה"ק ת"ו. ואין צועקין על העבר, ועכ"פ הנה תיכף בקבלת מכתבי זה יתקשרו עם הנהלת אגו"ח, ויכינו רשימה ובה יותר על המספר הדרוש כיון שעלול שאיזה מהמוצעים על ידם יופסלו מהמשרדים השונים מאיזה טעם שיהי' וכבר ידוע הצחות אשר מקום פנוי וחלל כו' מקור לצמצומים ודינים, ושולח הנני מכתבי זה מהיר, ובודאי גם המענה עליו יתקבל בחוזר...

ו) פליאה בעיני ג"כ מה שלא נגשו לבנות בית הכנסת ולהבדיל מקוה, והתירוץ שישנו לע"ע רק חצי הסכום לפ"ע, הנה אם היו נוקטים בשיטה זו בעניני הכפר לחכות עד שיהי' הסכום המלא, מובן המצב שהי' אז, והרי כבר ראו במוחש כשמתחילים הנה סו"ס גם גומרים, אף שבעת ההתחלה אין בידם הסכום מלא, וכיון שהקיץ הוא עונת הבנין באה"ק ת"ו בודאי יגשו תומ"י לבנין בית הכנסת ולהבדיל בית הטבילה.

ז) בהנוגע לשמו של הכפר, הנה גם בזה פליאה השאלה, כיון שכ"ק מו"ח אדמו"ר קרא לו כפר חב"ד (במילא גם בכל מכתבי קורא הנני רק בשם זה), ואין מקום לשנות או לשם עודף ונוסף על זה...

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל בהקדם הכי אפשרי.

ג'תצח

המתישבים: בשכונים החדשים שנבנו בכפר חב"ד, שעברו לשם מהדירות הישנות שנשרדו מתקופת הערבים.

בהדירות שיוצאים: ראה לקמן אגרות ג'תקנו. ג'תש.

מן העולים: ממרוקו.