ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תצט

ב"ה, כ"א אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז לחדש זיו, בו כותב אודות הצעת שידוכין שיש לו עם בת כהן.

וכבר ידוע פסק תורתנו הק' המובא בשו"ת לכ"ק אדמו"ר הצמח צדק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, חלק אבן העזר סי' י"א, ומסקנתו שיהי' בקי במסכת אחת, וכיון דדשו בה רבים מתיר.

במ"ש שהורי המשודכת (וכנראה גם המשודכת בעצמה) אינם מסכימים שתהי' ראשה מכוסה.

הנה בכגון דא אם לא ישנו דעתם, ח"ו, בהחלט אין כדאי להתעסק בשידוך זה כלל, כי נוסף על שזהו ענין דת משה ויהודית, וכמובא בש"ס ופוסקים, הרי זה גופא הוכחה, שרצונם לייסד השידוך ולהתחילו היפך דעת מלך מה"מ הקב"ה, ועיין גם כן בזהר חלק ג' דף קכ"ו ריש עמוד א', והאריכות בדבר הפשוט אך למותר, אלא שבאם יתחרטו בהם ותתנהג כבת ישראל כשרה, הרי יהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת.

בברכה.