ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תק

ב"ה, כ"ג אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מלפני חג הפסח, בו כותב שישנם שינויים בעבודתו בכלל ובעבודת התפלה בפרט. הרי מבואר הענין בכמה מקומות בתורת הדא"ח - מתחיל מספר התניא - אשר לאום מלאום יאמץ. ובידו הדבר תלוי. אלא שצריך לדעת, שכמו בכבוש ארץ ישראל בגשמיות, הי' הסדר דמעט מעט אגרשנו - ע"ד זה הוא בכבוש ארץ ישראל הרוחנית שבכל אחד ואחד מישראל [וכמבואר הענין ארץ - רצון, וכמרז"ל שרצתה לעשות רצון קונה. ישראל - כי שרית עם אלקים ואנשים ותוכל], ואדרבה, כשח"ו רואים שינוי לגריעותא, צריך לעורר זה תוספת בכחות הגלוים והתעוררות דכחות הנעלמים בהתבוננותו אשר מה זה עשה ה' ככה וכו', וכמבואר בתניא. והשי"ת יצליחו להשפיע על סביבתו בכגון דא - שזה מוסיף בהסייעתא דשמיא בהנוגע לו.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

מ. שניאורסאהן

ג'תק

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 464.