ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקד

ב"ה, כ"ד אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ' כ"ז אייר והקודם להם. נהניתי על מה שעומד בקישור עםה רב.. ויה"ר שתהי' זה התחלת השינוי לקרב עכ"פ את אלו הרוצים להתקרב, אלא שלדעתם עוד לא נתקיים כמים הפנים לפנים, ואף כי בטח צודק בכתבו כי אשמים ב' הצדדים ושהריחוק הוא בלי שום טעם, הנה כדאי שאנ"ש יהיו המתחילים בצעדים לקרב, ומובן שיכול למסור זה לכל האברכים ואנ"ש בכלל בשמי, אף שגם זה מובן שקיום המעשה מצדם לא ע"י ציווי וקב"ע תפעל יותר (מלבד מי שהוא עבד נאמן שהקב"ע שלו מביאתו לתכלית התענוג וכמובאר בכ"מ ומהם בהמשך רס"ו)...