ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקה

ב"ה, כ"ד אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מי"ג אייר, בו כותבים אודות סדר הלימודים וזמניהם בקיץ הבע"ל, ואף שאין מזכירים עד"ז, הרי בודאי לפני כל חג ומועד מדברים עם התלמידים אודות זה, נוסף על לימוד דיני החג ומנהגיו באופן המתאים להבנתם.

מ"ש אשר הת' הקטנים לומדים רק עד הפסקת הצהרים, וכנראה שכוונתם עך שעה 30.;12amp&, צריך עיון איך מבלים שאר היום, היינו רובו, ובפרט שבטח שבתלמידם אלו ישנם מגיל כזה שעליו נאמר ספי לי' כתורא, ובטח ימלאו עד"ז בהזדמנות הבאה...

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש.