ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקו

ב"ה, כ"ד אייר, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר צבי הירש שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מל"ב בעומר, בו כותב אשר מסדר לקוטים מדברי רבוה"ק מסודרים על פרשת השבוע.

הנה מובן שנכון הדבר, אלא לשלימות הענין צריך להורות המקור ממנו נלקח הקטע, בכדי שהרוצה להרחיב הבנתו בענין יוכל למדו במקורו, ומובן ג"כ שאין כדאי לערב בילקוט זה פתגמם שלא מהנ"ל, ואפילו פתגמים מגדולי עולם ופשוט, ובהתאים לכל זה טוב ג"כ שיצוין ע"ג הענין המובא, אם זהו בלשונו ממש או בהעתקה מלשון אחרת, והשי"ת יצליחו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ג'תקו

מוה"ר צבי הירש שי': חיטריק. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ז א'תתקצט.