ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקו*

ב"ה, כ"ד אייר, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר ניסן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב אייר, מ"ש שאין נמצא בסביבתו מי שיוכל

ללמוד - בל"נ - דרושי התו"א ולקו"ת מתאים לשיחת שבת מברכים שלפני חנוכה, כבר אמרו רז"ל לא יגעת ומצאת אל תאמין, יגעת ולא מצת אל תאמין, ופשוט שאין כוונה בהנ"ל ליטול שעות הקבועות ללימוד הנגלה אלא להוסיף עליהם.

ומה שהעיר באה"ק סי' א' במ"ש שם המעמיד ומקיים את ראש הוא השכל כו', להוליד מתבונה זו דו"ר כו', בחינת הזרועות והגוף שבנפש, ולמה השמיט ראש. - הנה פשוט הוא כי זהו סיום הביאור על ההולדה מתבונה זו דו"ר כו', היינו המדות שנחלקות לשלש, חסד דרועא ימינא גבורה כו' תפארת גופא. מ"ש אח"כ לקיים ראש והזרועות, מפני שמתחיל לבאר פעולת המתנים שהם מעמידים לא רק המדות אלא גם את השכל, ומה שלא פרט גם בכאן הגוף הוא דאטו כרוכלא ליזל ולחשוב, והרי כבר נתפרטו כל שלשת הקוים לפני זה, ששם נכנס בפרטיות המדריגות של המדות וכמו שמבאר רשפי אשר פחד ה' וליבוש כו'.

ובמה שהעיר במ"ש להלן במוסגר ועל העמדת בחינת וקיום הראש אמר טעמה כי טוב סחרה, ורוצה לאמר שהכוונה בזה לתיבת סחרה ומדבר במקיפים. הנה לדעתי אינו כן, כי אין נזכר כלל לעיל אודות מקיפים והדיוק הוא כפשוטו בתיבת טעמה - טעם ושכל ובא בהמשך לפסוק הקודם חגרה בעוז מתני' ותאמץ זרועותי' שזה המתנים והגוף כו' ובהמשך לזה - טעמה, עניני טו"ד.

בברכה.

ג'תקו*

מוה"ר ניסן: הורביץ.

דרושי התו"א ולקו"ת: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'רנט.