ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקז

ב"ה, כ"ה אייר, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ה', הנה בהנוגע להאתרוגים דאיטליא, הרי כבר עניתי שאין בידי ידיעות משם. ואפשר כדאי שכת"ר יתקשר עם הרה"ג הרה"ח כו' מוה"ר מרדכי הכהן שי' פערלאוו הדבר במילאנא -איטאליא.

נהניתי ממה שכותב, אף כי רק מלים אחדות, מהתועדות דל"ג בעומר, ויה"ר שיתועדו לעתים תכופות יותר, וע"פ מרז"ל גדולה לגימה שמקרבת, וע"פ פתגם רבנו הזקן ע"ד התעודות חסידותית - יקויימו כל הענינים המקווים מהתועדות כדבעי..

במש"כ בתניא רפמ"ג - יראה הבאה מההתבוננות בגדולת ה' היא בחי' גדלות דיר"ת, ולא יר"ע. ומבואר הענין היטב בקונ' העבודה פ"ג.

בברכה - כלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר - לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

מ. שניאורסאהן

ג'תקז

מוה"ר יצחק: דובאוו. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ג'קלא, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ג'תרנו.

פתגם רבנו הזקן ע"ד התועדות: ראה אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ג אגרת תשפד.

לעיל ח"י אגרת ג'שלז. לקמן ג'תרעז. ג'תשמו.