ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקח

ב"ה, כ"ה אייר, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר סעדי'

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ' אייר, נהניתי ממ"ש שלאט לאט מתרבה מספר התלמידים.

ובודאי עושים ככל הדרוש בזה - עד שיהי' יותר מזמן לימוד העבר, כי הרי מעלין בקדש, ובענין זה "מביטים" על ההגדלה - בהמוסדות אשר עמהם עומדים בקישור, ולומדים בזה כמה פירושים.

אף שאין מזכיר אודות הלימוד של דינים ומנהגי ישראל, בודאי אין זה אלא חסרון בכתיבה, אבל ישנו הלימוד בפועל, כי רבה הוא, וכמדובר כבר כמה פעמים.

נהניתי במיוחד מההתועדות שערכו עם התלמידים בהילולא דרשב"י, והרי מרז"ל גדולה לגימה שמקרבת - קאי גם על תלמידים ומושפעים. ובודאי גם בקשר עם חג השבועות יערכו התועדות, אם בימי היו"ט עצמו או לפניהם או לאחריהם. ואפשר יש מקום להא ולהא.

בודאי מתדברים אנ"ש שבמרוקה ביניהם אודות התכנית דימי החופש הבע"ל.

ויה"ר שיהי' בהצלחה וכן שאר פרטי עבודתם בקדש.

אתענין לדעת - ניט אפיציעל - אפן תיקון המקוה החדשה שכותב אודותה.

בברכה, כלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

מ. שניאורסאהן

ג'תקח

מוה"ר סעדי': ליברוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ט ב'תתכט. ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ג'תקסח. ג'תרלט.

התלמידים: באהלי יוסף יצחק ליובאוויטש ספרו, מרוקו.

המקוה: ראה לקמן שם.