ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקי

ב"ה, כ"ה אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במה שכותב אודות מר... הנה אזכירם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בעת רצון, ונוסף על שיבדקו התפילין שלו וכן המזוזות בביתם שיהיו כולן כשרות כדין, ושמירת דיני וחוקי טהרת המשפחה כדרישת תורתנו תורת חיים, צריך הי' לברר אם לא הי' בהשידוך שלהם פגיעה בכבודו של בן או בת ישראל, ואם נזהרים במניעת שבועה אפילו שבועה של אמת, ופשיטא משובע בחיי מי שהוא, וכדאי הי' שיתענינו שניהם בענינים דאהבת ישראל בכל ובנוגע להכנסת אורחים להאכילם ולהשקותם כשפוטו בפרט, ויה"ר מהשי"ת שיקבל תפלתם וימלא בקשתם...

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש לפעול בתלמידיו שיהיו חסידים יראי שמים ולומדים ויזכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ג'תקי

בהשידוך שלהם פגיעה: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'שכו, ובהנסמן בהערות שם.