ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקיב

ב"ה, כ"ה אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

ז"ע נתקבל מכתבו מיום ההילולא דרשב"י, ובינתים בטח הגיעו מכתבי מענה על מכתבו הקודם שלו.

במ"ש אודות רופא מומחה א"י שיש לו שם טוב גם בנין בני ישראל, ושואל חוות דעתי - לא הבנתי מה הספק בזה, כי בעניני רפואה אין מבדילים בזה, ואומן לא מרעי אומנתו, וכמו שראינו במעשה בפועל אפילו מנשיאינו הק', ובפרט שכותב שהוא דתי.

וישלח השי"ת דברו וייטיב מצד בריאותו ע"י איש פלוני וטיפולם פלוני.

וסגולה מיוחדת לימים האלו, שמתקרבים אנו לזמן מתן תורתנו שמביאה רפואה לעולם, וכמובאר בארוכה גם בשמו"ר, שכל ישראל היו בריאים ושלמים לקבלת התורה.

בברכה- בלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר - לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ת"ח על משלוח החוברת "הרופא העברי" שבטח תתקבל ימים אלו.