ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקיד

ב"ה, כ"ו אייר, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר פרץ

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ד אייר, בו כותב אודות הקביעות דלימוד תורת הנגלה ודא"ח, ומזכיר אשר אחרי חג השבועות נוסעים הרבה מאנ"ש לנאות דשא, ובודאי בעוד מועד יתחילו לדבר ולעורר על הקביעות שיעשו בנאות דשא ואדרבה בהוספה, כי הרי את זה לעומת זה עשה אלקים, וכשהגוף מתעסק לחזק בריאותו ע"י ענינים גשמים בפשוטם, בהופס באכו"ש טיול וכו' (ולא תמיד הכונה לעבוד את השי"ת - בגלוי), הרי זה דורש הוספה ג"כ בבריאותה נשמה, ועוד יותר מאשר בבריאות הגוף, כיון שהסביבה בנאות דשא ממשכת יותר לענינים פשוטים הנ"ל מאשר בעיר, ולכה"פ צריכה להיות ההוספה ברוחניות כמו ההוספה בגשמיות, והרי מובא שזהו אחד הטעמים ללמוד פרקי אבות תיכף לכניסת הקיץ, כיון שאז הטבע מתחזק האילנות מלבלבים וכו', ומובן ג"כ שמזה אין סתירה כלל וכלל להוראת הבעש"ט עזב תעזב עמו כו', ולא ע"י תעניות וסיגופים כי כח המתאוה יש להלבישו בקדושה וכו', עדי יקוים היעוד המקוה שהגוף לא רק שלא יבלבל להרוחני ולא רק שיסייע בידו אלא שאדרבה נקבה תסובב גבר.

בברכה כלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר לקיץ בריא ושמח, ובגו"ר גם יחד.

ג'תקיד

נדפסה בלקו"ש ח"ח ע' 369 והושלמה ע"פ העתק המזיכות.

מוה"ר פרץ: מוצקין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ג'קפג, ובהנסמן בהערות שם.

להוראת הבעש"ט: ראה גם לעיל אגרת ג'שפא, ובהנסמן בהערות שם.