ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקטו

ב"ה, כ"ו אייר, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב מוה"ר עזריאל

זליג שי'

וזוגתו מרת רבקה תחי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי וראת זמן הכתיבה - בו כותב אודות הצעה להמשיך בעבודתם במשרתם עתה גם לשנה הבע"ל, ויוסיפו ג"כ בהשכירות עד העבר וכן בעד העתיד.

הנה נכון הדבר ובפרט שכנראה אין מתערבים ברוחניות העינים ויכולים לעשות בזה ככל האפשרי בהחדרת רוח יראת שמים וההדרכה בכהרת מצות מעשיות בהתלמידים-ות, ועל ידיהם עכ"פ במשך הזמן בבתי הוריהם.

וע"פ הנ"ל מובן ג"כ שההצעה לעבוד במחנה קיץ ג"כ נכונה היא, ויה"ר שחפץ ה' בידם יצליח להקים תלמידים-ות מתאים לתכלית בריאת האדם וכמאמר המשנה אני נבראתי לשמש את קוני.

מ"ש שבאסיפות אגודת הנשים מדברים אודות פרשת השבעו, אףש נכון הדבר, כמובן בכל זה מוכרח ג"כ לימו דינים ומנהגי ישראל, ובפרט בהלכות הצריכות בחיי היום יומים של חול שבת ויום טוב, וגם לימוד זה אפשר לבארו באופן שלא יהי יבש לפי חושי השומעות ע"י הקדמה דסיפורים השייכים לדינים ומנהגים אלו...

בברכה.

נ.ב.

אם עד עתה לא בגדו המזוזות בביתם כדאי שיבדקו אותם עתה ע"י סופר מומחה.

ג'תקטו

מוה"ר עזריאל זליג שי': שרפשטיין.

בהלכות הצריכות: ראה גם לעיל ח"י אגרת ג'מח, ובהנסמן בהערות שם.לקמן ג'עתר.

ג'תערב. ג'תשעח.