ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקטז

ב"ה, כ"ו אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - וכבר כתבתי לכמה מאנ"ש, ואמרתי לו ביחוד כמה פעמים אשר הגשמיות והרוחניות יחד יהלכו בעולם בכל, ובהנוגע לאיש ואשה הישראלים בפרט, וכשמבקשים הצלחה בגשמיות וברכה בזה מוכרח להגדיל הצנור והכלים הרוחנים להמשכת הענינם מלמעלה, והם הם עניני תורה ומצות כמובן, ולמרות כל דברי ההתעוררות הרי הם נשאים בדברו ע"פ וגם במכתבו משתמט מלהזכיר אף מלה אחת בהנוגע לתכלית בריאתה אדם שהוא כהוראת השמנה סוף קדושין אני נבראתי לשמש את קוני.

ובטח גם בעיניו פשוט שלא בשביל עניני מסכר או סרסרות והדומה, ירדה הנשמה מאיגרא רמה לבירא עמיקתא, וכוונתי כפשוטה ללמד בכל יום ויום ממש שיעור בנגלה ושיעור בחסידות, נוסף על שלשת השיעורים בחומש תהלים ותניא הידועים, און מיט א שמייכעל און שווייגען טוט מען גארניט אויף..

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר