ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקיז

ב"ה, כ"ח אייר, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג עוסק בצ"צ רב פעלים מוה"ר ישראל

זיסל שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"א אייר, אשר נעם לי לקרות בו ע"ד פגישתו עם כ"ק מו"ח אדמו"ר בזמן שהותו באה"ק ת"ו, וגם עם אביו כ"ק אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והרי מפורסמת הוראת הבעש"ט אשר כל דבר שאיש הישראלי רואה או שומע יש בזה איזה לימוד בהנוגע לתכלית בריאתו שהיא דבר משנה ואני נבראתי לשמש את קוני, ועאכו"כ בהזדמנות פגישה עם נשיאי ישראל מורי דרך לבני דורם ולדורות אחריהם..

בכבוד וברכת החג וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת הורה בשמחה ובפנימיות.

ג'תקיז

מוה"ר ישראל זיסל: דבורץ, ירושלים.