ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקיח

ב"ה, כ"ח אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ד אייר, בו כותב אשר התחיל לעיין בספר התניא הק' והתפעל מזה, ועז רצונו לדעת וללמוד עוד חסידות ליובאוויטש.

והנה כבר ידוע פסק המשנה בהמעלות שהתורה (כל חלק ממנה) נקנית בהם, דבוק חברים. ולכן מהנכון שיתקשר עם אנ"ש אשר בסביבתו, אנשי חב"ד, ובודאי יוכל למצוא חברים ללימוד זה, והרי אין לך דבר העומד בפני הרצו, ובפרט אם - כלשונו - עז הוא.

אלא שגם בתורת החסידות, כמו בכל שאר חלקי התורה תורתנו הק' - נאמרו הוראות רז"ל לא יגעת ומצאת אל תאמין, לא המדרש עיקר אלא המעשה - היינו גם הליכה בהדרכותי' ומנהגי', אלא שהסדר בזה הוא הלימוד שמביא לידי מעשה.

ובשאלתו מדוע צריכים ללמוד דוקא תורת חב"ד.

הנה צריך הענין ביאור ארוך שקשה להעלותו על הכתב, ובפרט בלי ידיעה מוקדמת אודות ידיעותיו בשיטה זו. והנקודה היסודות בזה היא - בדוגמת המענה על השאלה, מדוע צריכים ללמוד גם גמרא ולא משנה או תורה שבכתב בלבד, שהמענה על השאלה הזו פשוט, שלימוד הגמרא הוא מוסיף ומבאר ומגלה את הטמון ומרומז במשנה ותורה שבכתב, והוא הדבר בהנוגע לתורת חב"ד - המבארת ומסברת, ובמילא מגלה, הטמון והמרומז בתורת הבעש"ט ותלמידיו, ובפנימיות התורה בכלל, ואם בשנים מלפנים ה'י לימוד פנימיות התורה שייך (מכמה טעמים) רק ליחידי סגולה, הנה בדורנו זה מצוה לגלות חלק תורה זה, וגם הכרח וכמבואר באגרת הקדש לרבנו הזקן סי' כ"ו מהאריז"ל (ועיין בארוכה בהקדמת תלמידו הרח"ו בשעה ההקדמות), ומבואר בארוכה יותר בקונטרס עץ החיים לכ"ק אדמו"ר - אביו של כ"ק מו"ח אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בפרט לאברכים חובשי בית המדרש.

ויהי רצון שרצונו הנ"ל יתגבר על ההעלמות והסתרים ויפעול פעולתו - שיזכה להתקשר באלנא דחי, וכמבואר באגרת הקדש שם מיוסד על מאמר משה רבינו רעיא מהימנא.

בברכה לקבלת התורה בשמחה בפנימיות.

ג'תקיח

נדפסה בלקו"ש ח"י ע' 238.

ביאור ארוך: ראה גם לעיל אגרת ג'תסג.