ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקיט

ב"ה, כ"ח אייר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

נהניתי ממה שממשיך בהקישור עם מר... שי' ואם כלל כללו חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם, עאכו"כ מי שמרגיש כבר זעזועים פנימים, אף שלא תמיד מבין סיבתם או שלא תמיד ההבנה חודרת לחיצוניות הלב וע"י פעולות במחדו"מ.

נהניתי במא מה שתהי' אצלו הזדמנות לשוחח עם התלמידים של הנ"ל, וכין שאיננו כותב רמת ידיעותיהם ומהותם קשה להורות נקודות דתוכן השיח, ובפרט שבודאי גם הם מצדם יעוררו ענינים ולא רק שישמעו ממנו. ובכל אופן בטח ידוע לו תמצית מכתב הארך מכ"ק אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שכתב לפרופסר באשכנז ונדפס בהתמים, ובו הענין ע"ד ההכרח במצות מעשיות ובדוגמת מי שנטמטמו חושיו שרק ע"י נגיעה בגופו אפשר להתקשר אתו, ושם ג"כ אשר ידיעת התורה קשורה בהכשרת האדם הלומד ודלא להבדיל כחכמות חיצוניות, ובודאי למותר לעוררו אשר ישאיר א שלייף, כוונתי שתהי' לו היכולת להפגש אתם כם לאחר זה, והשי"ת יהי' עם פיהו ויצליח לעורר בהם את הנקודה הפנימית שבודאי נמצאת בתוך כאו"א מישראל ואלו המחפשים אתה אמת בפרט.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ג'תקיט

מכתב.. באשכנז: אג"ק שלו ח"ג אגרות תתלז. תתלט.