ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקכ

ב"ה, א' סיון, תשט"ו

ברוקלין.

... בקראי הסיפור המוסגר במכתבו וכן ספרו... הנה לאחר בקשת סליחתו, אבוא בהערה, אשר -

בכל העתקה, אם ללשון אחרת ועאכו"כ מכלי לכלי, היינו האותיות ששמעון, לאותן של המספר הנה נוסף ע"ז שאי אפשר שלא יהיו בההעתקה רושמי תפיסת המעתיק, ועל פי רוב לא רק רושמים אלא גם פירוש וביאור - הרי בהעתקה אי אפשר למצות את הפנים המרובות (וכידוע פתגם רז"ל: מ"ט פנים תורה, ע' פנים תורה וכו'), אשר בהתורה, הסיפור, או הפתגם המקורי, ואף שלפעמים הכוונה היא למסור הדבר בביאורו, או עכ"פ בפירושו - הרי אפשר לשני הענינים גם יחד, ע"י שמביאים הענין כצורתו - כפי ששמעו המקבל הראשון - ונוסף לזה הפירוש או הביאור. ובאופן כזה הרי הא והא איתנהו. ועאכו"כ שכל הנ"ל מקומו ביתר שאת בנוגע לתורות הנשיאים הק', ולהסיפורים אודותם, כיון שמלבד התורות שנרשמו בביכלאך, רק אצל שרירי ויחידי סגולה נשמרו הדברים כצורתם.

ישנם אנשים שאין בכחם לקלוט ולמסור אח"כ ענין כמו שהוא מבלי שיעבור ע"י הפריזמה של נפשם, ודוקא - בהשתמש בהטרמינולוגי' של חסידות- באופן התלבשות גמורה ולא בדרך מעביר. אלא שכמדומה לי בהכירו אותו - שבאם ירצה באמת יוכל להראות גם "קונץ" זה למסור דברים כצורתם. וזכות הרבים תלוי בו. ובאם שורותי אלה תסייענה בזה- והי' זה שכרי...

בכבוד וברכה - כלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר - לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.