ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקכא

ב"ה, א' סיון, תשט"ו

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר בלוד

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

... במ"ש אודות חופש בימי הקיץ, הנה מובן שיותר נוגע שיהיו התלמידים בכותלי הישיבה בשילהי אלול ובעשי"ת מאשר בחדש אב, אבל מובן ג"כ שאין ליתן חופש גם באב גם באלול ועשי"ת.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ג'תקכא

מובן שיותר נוגע: ראה לקמן אגרת ג'תשנ. וראה גם לקמן אגרת ג'תרפ, ובהנסמן בהערות שם.