ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקכב

ב"ה, א' סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... הנני מעורר גם אותו ע"ד המבואר בתניא ובחסידות בכלל הענין דמוח שליט אל הלב, ומוסיף רבנו הזקן שגם מצד הטבע והתולדה כן הוא, שמזה מובן שאצל כל אחד זו היא הנהגה טבעית, ובלבד שלא יגרה את היצר הרע, ובהביא בחשבון ע"ד הזכות של עבודה במסודות חינוך הכשר הנקרא ע"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר, הנה יש להשתדל שכל שזכה בזה ימשיך בעבודה זו (כמובן מבלי שיזיק להתלמידים-ות), אף שלפעמים צריך להבליג על רגשות הלב ומוכרחים להתאפק אפילו מהוכחה שע"פ תורה לפי שעה...

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ולבשו"ט.