ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקכג

ב"ה, א' סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מיום א' במדבר עם הפ"נ המוסגר בו, בו כותב אודות חוו"ד הרופא מהטבת מצב בריאותו, ויה"ר אשר הלוך ילך וטוב עדי יחזור לאיתנו..

מ"ש אודות הפצת חומר מתאים בין שכניו בבית הבראה, הנה צריך הי' לברר: א) אם יש יתן הנ"ל בתור מתנה להספרי' דשם בכדי שבטופס אחד ישתמשו בו רבים, כי מובן שאין הקופה מספק[ת] ליתן במתנה לכאו"א וגם אין תועלת בזה כ"כ, ואדרבה מילתא דמגן מגן שויא בעניני המקבל. ב) בהתייעצות עם היודעים תכונת נפש הנמאצים בבית הבראה לערוך רשימה מספרי קה"ת המתאימים בשבילם, וכשיתקבלו ידיעות אלו בטח ישתדלו בזה.

ומסוגלים ימים אלו שמתקרבים אנו לזמן מתן תורתנו המביאה רפואה לעולם, וכמובאר בארוכה גם בשמו"ר שכל ישראל היו בריאים ושלמים לקבלת התורה.

לברכה בבריאות בגו"ר.