ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקכד

ב"ה, א' סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ד אייר, בו כותב על שתובעים אותו למשפט. והרי בכגון דא צריך להתייעץ עם עורך דין היודע החוקים על אתר, וגם לעורר שימת לבבם שכיון שהוא עלה מזמן לא כביר ממדינה בם עניני בית הדואר אינם מפורסמים כל כך, וגם לאחר שעלה לאה"ק ת"ו נמצא הוא בכותלי הישיבה ושוקד ומתמיד כל כך, וגם לאחר שעלה לאה"ק ת"ו נמצא הו בכותלי הישיבה ושוקד ומתמיד בלימודו, הנה מובן ופשוט שאין הוא בקי בענינים כאלו ופשיטא שאין לחושדו במה שאין בו (והשי"ת יתן לו הרעיון הנכון איך לייעצו).

והרי כבר ידוע בין חסידי חב"ד הזהירות בענינים כאלו, עד שכ"ק אדמו"ר הצמח צדק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כשהי' מוסר מכתב על ידי נוסכ או מהלך ממקום אחד לחבירו, הי' בבת אחת עם זה מכניס למשרד המתאים שוה של הוצאת הבי דואר שבימיו של מכתב כזה, והרי ידוע עד כמה מדקדקים ללכת בדרכים שהורו להם רבותינו נשיאנו הק'. ומתוך מנוחת הנפש יוסיף בהתמדה ושקידה בלימוד נגלה דאורייתא וסתים דאורייתא וקיום המצות בהידור.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר