ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקכו

ב"ה, ג' סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נהניתי ממ"ש ששניהם משתדלים בעניני שידוכין של תלמידי הישיבה, ובפרט אלו הגלמודים וכו', ויה"ר שחפץ ד' בידם יצליח, ומובן גודל הענין ממ"ש ומה' אשה משכלת, ואמרז"ל, שעור מששת ימי בראשית הקב"ה דוקא מזווג זיווגים, וכל העושה בזה שכרו גדול ביותר, וכמבואר בכמה מקומות,,,

בברכה לבשו"ט ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.