ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקל

ב"ה, יום א' דשלשת ימי הגבלה, ה'תשט"ו

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נכבד ונעלה איש המעלה

יושב על מדין מנהל עדתו במישרין וכו'

מוהר"ר יהודא שליט"א שיטריט, אגאדיר

יצ"ו

שלום וברכה!

קבלתי אגרתו, וכבקשתו, הנה בהיותי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, הזכרתיו את... יגדלו את ילידיהם לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך שמחה וטוב לבב, וכידוע הוראת הבעש"ט שנמסרה ע"י נשיאנו זי"ע ע"ד גודל ההכרח לקיים ש"נ עבדו את ה ' בשמחה, ובאמת לאמתו זוהי גם הלכה פסוקה בנגלה דאורייתא גופי תורה, ועפ"י מש"כ המורה הגדול בהל' דיעות ונעתק בטור ומרן המחבר חלק או"ח סי' רל"א אשר האדם עובד את השם יתברך ויתעלה בכל דרכיו, באכילתו ושתיתו וכו', וכל שאר הסוגים שמנאם הרמב"ם, שמזה מובן ג"כ שבכל שעות האדם עליו לעבוד את העבודה הגדולה עבודת השי"ת בשמחה ובטוב לבב (רמב"ם סוף הל' לולב).

ובימי סגולה אלה של הכנה לזמן מתן תורתנו, נגלה דאורייתא וסתים דאורייתא, אשר בדורנו זה מתגלה ומתבאר בתורת החסידות יהי רצון שיזכה כל או"א מאתנו, כפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר לקבלת התורה (הגליא וסתים) בשמחה ובפנימיות.

בכבוד ובברכה

כבקשת כת"ר הזכרתיו גם אותו בשעת רצון על הציון הנ"ל הק', אף שלא הורה במכתבו שם האם, וכמבואר בזוהר הק' ח"א, פד, א.