ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקלג

ב"ה, ערב חגה"ש, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נהניתי במ"ש בעניני הישיבה, והעיקר בהסיום שעומדים הם על המשמר בכדי שיהי' המוסד מתאים לכונות מיסדו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, מובן שנכונה במאד מאד הסברא לעשו מחנה קיץ, וכמובן שצ"ל בהתרחבות יותר מבשנים שעברו, והרי כבר כתבתי כ"פ ולכמה עוסקים בכגון דא, שזהו נוגע להחורף שבא אחרי הקיץ, נוסף על התועלת שמתוסף על אתר מהפעולה במבקרי המחנה שיש לפעול בהם יותר, כיון שבקיץ אין עוסקים לימודים אחרים, וגדול זכות התעסקותו בכל הנ"ל לראות ברכת והצלחת השי"ת, אלא שכ"פ ככה בהנוגע לושננתם לבניך כפשוטו ולגדלם ביחד עם זוגתו תחי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחב אמיתית.

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ולהצלחה.