ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקלד

ב"ה, ערב חה"ש, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר משה

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק, נהניתי לקרות בו מסדרי הלימודים, והעיקר מהתקדמות התלמידים ביראת שמים, ויה"ר שיהיו דברי ועניני הלימוד - הוראה על כל הזמן הבא.

טוב עשה מה שעכב את הת'... שי' לכתוב לכאן תומ"י, כי אין זה דרך שמי שהוא מקבל עצה ואינו רואה נפלאות ומופתים גלוים על אתר - לא ידע ממרז"ל לא יגעת ומצאת אל תאמין, והרי כתיבת מכתבים הוא דבר קל יותר, ומובן שכל זה הוא לא רק בהנוגע להנ"ל אלא גם לשאר התלמידים, והרי בהמשך למרז"ל לא יגעת ומצאת אל תאמין וא גם מרז"ל יגעת ולא מצאת אל תאמין.

ולחג השבועות הבע"ל, הנה יזכה כלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות, ויוכל לבשר טוב בכל האמור לעיל.

ג'תקלד

מוה"ר משה שי': לברטוב.