ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקלה

ב"ה, ערב זמן מתן תורתנו, ה'תשט"ו

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על אגרתו מי"ט אייר, שנתקבלה באיחור זמן קצת.

הנה בהנוגע לההשתדלות להביא למדינתם סופר מובהק, תהלה לא-ל ההשתדלות עושה פרי ומתקדמת, ובענין הפרטים ע"ד מקום התישבותו ועבודתו וכו', הרי יבוא עמו בדברים הרה"ג והרה"ח וו" אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' וכו' מוהר"ר בנימין אלי' שי' גורודצקי, אם כתב אם אפשרי, אם פנים בפנים כשיבקר במדינתו בזמן הקרוב. ויה"ר אשר מיני' ומינאי יתקלס ם עילאה.

למלאות בקשתו, הנה נשלח לכהדר"ג שורת הספרים שדי חמד, עשרה כרכים, וחפץ הוי' ביד כל אחד ואחת מאתנו יצליח להורות הלכה למעשה, וביחוד בהלכות הצריכות בחיים היום-יומיים, וכבר נאמר אשר הכנה ויסוד לזה היא יראת שים טהורה למעלה מטעם ודעת דנפש השכלית והנהגת העולם וכמרז"ל (סנה' צג, ב) על דוד המלך שהלכה כמותו בכל מקום משום שהוי' עמו - שם העצם, הי' הוה ויהי' כאחד, למעלה מהטבע לגמרי, ולמעלה משם אלקים כמו שהוא מתלבש בטבע, שלכן אמרו רז"ל שאלקים בגימ' הטבע (פרדס שער י"ב פ"ב ובשל"ה שער האותיות פ"ט ע"א משמע קצת שכן הוא בזוהר שהי' לפניו).

בכבוד ובברכת מועדים לשמחה ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ג'תקלה

האגרת היא אל מוה"ר דוד עובדי', ספרו מרוקו. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ז ב"ה, ובהנסמן בהערות שם.