ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקלט

ב"ה, ח' סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מב' סיון, בו כותב אודות מצב בריאותו, ולפלא שאינו מזכיר דבר בהנוגע לבריאות הנשמה - הם עניני שיעורי לימוד וקיום המצות - ועבודת התפלה בכלל -והרי בריאות הגוף והנשמה הא בהא תליא. ובטח ימלא בהזדמנות הכי קרובה.

והשי"ת ישלח דברו וירפאהו ע"י רופא פלוני וטפול פלוני, ויוכל להוסיף בלימוד תורת הנגלה והחסידות ובעבודתה תפלה. וכל המוסיף בהוספה זו מוסיפין לו.

בטח זהיר בקידוש לבנה - סגולה לשנים.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ג'תקלט

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 580 והושלמה ע"פ צילום האגרת.