ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקמב

ב"ה, ט' סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מלפני חג זמן מ"ת, בו כותב שמרגיש שחסר לו איזה דבר בתורה או ביראת שמים וכו', אבל אינו מזכיר מאומה בהנוגע לדבר לימודו בנגלה ולסדר לימודו בחסידות, שבודאי אינם כדבעי, ובמילא אין פלא על הרגש הנ"ל, וכיון שמבקש עצה, הנה לפני התפלה (בימות החול) בבקר (יפריש איזה פרוטות לצדקה) וילמוד איזה ענין בחסידות, ששני ענינים אלו הם עצה שתקובל תפלתו, והרי התחלת בקשות צרכי האד שהם בי"ב אמצעיות הוא חנינת דעת, כן יהי' זהיר בטבילת עזרא וילמוד תורה בהתמדה ושקידה, וכפירוש רש"י 90מספרא אם בחקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה, וכבר ידוע פסק רז"ל לא יגעת ומצאת אל תאמין.

בטח ידוע לו משלשת השיעורים השוים לכל נפש, מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים, ועל כל פנים מכאן ולהבא יזהר לקיימם ותקותי חזקה שאם יעשה ככל הנ"ל, הנה לאט לאט יוטה במצב, ואף שתתחזק הכרתו שחסר הוא וצריך להשתלם, הנה ביחד עם זה בעת הלימוד וכן בקיום המצות בהידור תהי' שמחה בלבבו, וכמבואר בארוכה בתניא שיאן שני הענינים סותרים זה את זה.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.