ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקמג

ב"ה, יו"ד סיון, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר אברהם צבי שי'

הכהן

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הארוכה, נעם לי לקבל מכתבו מד' סיון... להתחלת הנחת תפילין של בנם אשר לעמיל הכהן שי', הנה יה"ר שיהי' בשעה טובה ומוצלחת, ויקוים בו האמור בתוכן ענין התפילין כמבואר בשו"ע ובתניא ריש פרק מ"א, והוא הוא תכלית תורת החסידות חב"ד, והרי חב"ד הוא הענין הנ"ל, וכמבואר שם.

ולהודעתו אשר התחיל להגיד שיעור בהישיבה, יזכהו השי"ת להפשיע בתלמידיו התורה אשר שם משה, היא תורתנו תורת יים סם-חיים - וכמבואר בגמרא יומא ע"ב ב', ונעשה זה ע"י העבודה בדו"ר שאז עמלא דאורייתא סלקא לעילא קמי' קוב"ה, וכמבואר בכ"מ ומהם בתניא פרק מ'.

בברכה.

ג'תקמג

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 442 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוה"ר אברהם צבי שי' הכהן: אגרות נוספות אליו - לעיל ג'תנח, ובהנסמן בהערות שם.

להתחלת הנחת תפילין: ראה לעיל שם.