ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקמד

ב"ה, י"א סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מא' נשא, בו כותב אודות שלוו ושלום ב"ב, שי', הנה יה"ר מהשי"ת שתמיד כל הימים יבשר טוב בהנוגע לכל אחד ואחת מהם, ובפרט לאלו הנמצאים באהלה של תורה, היינו בד' אמות של לימוד התורה, אשר לומדים הם גופא דאורייתא ונשמתא דאורייתא גם יחד, וכמבואר באריכות בזהר הקדוש חלק ג' דף קנ"ב ע"א, עד כמה מוכרח לימוד פנימיות התורה, הנותנת חיות גם בלימוד חלק הנגלה שבתורה וקיום המצות בהידור, עיין שם באריכות, ובביאור עוד יותר בההקדמה של הרח"ו תלמידו של האר"י הקדוש ז"ל לשער ההקדמות. ובפרט לאלו שמוצאם מגזע חסידים אשר בודאי שנשמות אבותיהם אין להם מנוחה ונחת רוח, כי אם, כשרואים יוצאי חלציהם שומרים הדרכות תורת החסידות ועוסקים בלימודה, והאריכות בדבר הפשוט אך למותר.

ויהי רצון שיוקלט ענין זה בו, ובמילא ימצא האותיות המתאימות איך להסביר את זה לבניו שיחיו, ויה"ר שיזכו לסייעתא דשמיא ויתחילו בזה בהקדם היותר אפשרי, כי הרי בתורה בכלל ובלימוד נשמתא דאורייתא בפרט כל רע היא אבדה שאינה חוזרת ובשעתא חדא וברגעא חדא אפשר לקנות עולמו. וד"ל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א