ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקמה

ב"ה, י"א סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ע"י התלמיד הנעלה... שי', בו כותב אשר סובל הוא מענין השכחה.

הנה יהי' זהיר במקוה טהרה (טבילת עזרא), ויאמר בכליום אחר תפלת שחרית שיעור תהלים - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - וקודם תפלת שחרית בימותה חול יפריש איזה פרנק לצדקה, ויקבע שיעור לימוד בחלק התורה אשר בזהר הקדוש אמור עלי' שהיא נשמתא דאורייתא, ומזה מובן שמוסיף חיות גם בלימוד נגלה דתורה הנקראת שם גופא דאורייתא, וחיות הרי הוא סגולה לזכרון, וכמ"ש בתהלים (ל"א י"ג) נשכחתי כמת מלב וגו', ויעיין ג"כ בהלכות תלמדו תורה לרבנו הזקן פרק ב סוף סעיף יו"ד, והשי"ת יצליחו ללמוד תורה ביראת שמים.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר