ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקמו

ב"ה, י"א סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במה שהעיר ע"ד מש"כ בד"ה כי תבואו תרס"ו, אשר אצל הבעש"ט לא הי' המקום וזמן מגביל, והי' אצלו בבחי' ראי' ממש. והקשה בזה כו'.

הנה המדובר בד"ה זה הוא ע"ד מקום וזמן דעוה"ז העשי' שלא הי' מגביל. וראה הענינים בעוה"ז בלי הגבלות וכו'. ואינו שייך להענין דמהו ומציאות וכיו"ב. - וראה הסיפור בס' דרך אמונה ע' קכט. בס' דרך צותיך סוף מצות האמנת אלקות ובהערותי לשם.