ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקמז

ב"ה, י"ג סיון, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר [מרדכי שי' הכהן]

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצאי חג השבועות - ובהנוגע לאתרוגים, הנה צריך הי' - מבלי לעשות רעש בזה - לנסוע איש מתאים למקום הפרדס, ושיהי' ג"כ אחד היודע בשפת המדינה, וידבר עם בעל הפרדס באון דמסיח לפי תומו - בהנוגע לאופן גידולם של האילנות וכו'. ומה טוב לדבר עד"ז גם עם אנשים צדדיים הדרים במקום ההוא שאינם נוגעים כלל בדבר, אבל בטח, כדרך שכנים, יודעים אופן הטפול בהפרדסים. ובמילא יש מקום לומר שיבררו פרט הנ"ל. נוסף על זה כדאי לקחת שלשה אתרוגים מאילנות שונים שבפרדס ולבדקם בהתאם להסימנים המובאים באחרונים. והובאו ג"כ בשער הכולל. ומובן שההקדם בכל זה ישובח. ובפרט שיש מקום לומר שיקדמונו אחרים.

כיון שאין טעם לומר שרק פרדס זה האו בלתי מורכב, ובודאי ישנם עוד מקומות כאלו, הנה כדאי הי' שיבדקו גם במקומות עוד, ויבררו כהנ"ל, ומובן שעל ההוצאות בדבר במקח השוה - גם אני אשתתף בזה.

כיון שאינו מזכיר ע"ד האברך... כנראה שאין אצלו ידיעות ממנו, ובודאי גם הוא הי' יכול לסייע בזה, ואפשר יסייע לו מר... שי', שבודאי הרבה מכירים לו בעירו ובמדינה, ומהם גם כאלו שיתרצו לעשות נסיעה כהנ"ל ויהיו מזורזים וממולחים לברר בכל הנ"ל.

ובקשר לזה - שימצאו גם מקום לקחת משם גרעינים ושתילים, כי אינני מאמין שרק בחדש טבת אפשר לעשות זה.

נהניתי ממ"ש שיצא כבר מהדפוס מש"כ בעניני פסח בלשון המדינה. ולפלא שלא צירף זה במכתבו, ואפילו אינו כותב אם נכתב זה במכ"ע בחוברת או כיו"ב. ובטח שישלח לכאן הנדפס בהקדם, ות"ח מארש. וה"ה בנוגע לעניני חג השבועת שכותב אודותם...

ג'תקמז

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 573 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

מוה"ר מרדכי: פרלוב. אגרות נוספות אליו -לעיל ח"י ג'נו, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ג'תשכא.

להאתרוגים: ראה לעיל ולקמן שם.

מהדפוס... בלשון המדינה: איטלקית. ראה לעיל ח"י אגרת ג'קמט. לקמן ג'תשכא.