ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקמח

ב"ה, י"ג סיון, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר חיים שאול שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מערב זמן מתן תורתנו.

הנה כבקשתו אזכיר את זוגתו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, להטבת מצב בריאותה והרופא כל בשר ומפליא לעשות - הממנו יפלא כל דבר.

שמחתי לקרות במכתבו אשר בשבוע הבע"ל מניחים אבן הפנה לבנין ישיבת אחי תמימים ברשל"צ, ויה"ר שתהי' הישיבה לראש פנה, וכמבואר בדא"ח אשר שלשה כתרים הם, כתר כהונה, כתר תורה וכתר מלכות, וישנו הרביעי - אבן מאסו הבונים (אשר אח"כ) היתה לראש פנה - הוא כתר שם טוב שעולה על גביהם, ומובאר הדיוק על גביהם, שסו"ס גם תורה מלכות (השפעה, גמ"ח, בת היתה לאברהם) כהונה (עבודה) יש בזה.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ולבשו"ט בכל הנ"ל.

מ. שניאורסאהן

ג'תקמח

מוה"ר חיים שאול: ברוק. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"י ג'קסח, ובהנסמן בהערות שם.

אבן הפנה... בראשל"צ: ראה גם לקמן אגרת ג'תרנג-ד.

*) כמבואר בשו"ע.

**) כמבואר בשו"ע בחסידות ובמוסר בענין השפעה על חבירו ואהבת חבירו.