ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקנא

ב"ה, י"ג סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... זה מכבר עניתי על מכתבו, ובודאי קבל המענה וקרא בשימת לב הראוי', ותקותי חזקה שימלא בקשותי במכתבי, אשר נקודה בהם היא שלא יהי' דן יחידי, וכמאמר המשנה שאין דן יחידי אלא אחד, ומי ישוה לו ומי יערוך לו, וכן אין כל מיעוט דמות וכבודו אם יעשה כהוראת רבים ובהתייעצות עמהם, וגם בהוראת מנהל ביתה ספר, וזכור יזכור וחקוק יהי' במוחו ולבו אשר לידו נמסרו כמה מהתל' שעל כל אחד מהם נאמר בנים אתם לה' אלקיכם, והוא נושא האחריות, וגדולה היא מאשר יוכל לשאת אותה על דעת עצמו ובהבנתו ושכלו הוא, משא"כ כשתהי' דעתה הנהלה בכללותה שאז זכות הרבים מסייע לכוון כפי הרצוי, ומובן ג"כ שהשתלמותו בתור פרט ובענינים פרטים אין לזה מקום ע"ח הפסד בהנוגע לתלמידיו.

ובאמת הלשון אין לזה מקום הוא לשון נקי', ועיין הלכות ת"ת לרבנו הזקן פרק א' סעיף י"ב ובמקורים המסומנים שם. ואקוה שלא אצטרך לכתוב עוד ע"ד כל הנ"ל, אף אם לפי דעתו יש בחברי ההנהלה קטנים ממנו, הרי אמרו רז"ל אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים...

המחכה לבשו"ט בכל הנ"ל.