ספריית חב"ד ליובאוויטש

ג'תקנב

ב"ה, י"ג סיון, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ולהודעתו אודת מצב בריאות זוגתו תי'. הנה צריך הי' להסבירה שכאו"א מאתנו מבקשים ולפעמים ג דורשים מהשי"ת בורא כל עולמים, שישפיע לנו את כל צרכנו וגם ימלא את רצוננו מבלי להביא בחשבון עד כמה ראוים אנו לכך, ועד כמה מתאים אשר הקב"ה דלא איתרמיז לא בשום אות ולא בשום קוץ, ועליו נאמר אל מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש, יתענין בצרכנו, ולא עוד אלא אפילו במילוי רצוננו בענינים שאפילו בעיני האדם הם ענינים פעוטים, ובכ"ז מבקשים ודורשים את הנ"ל והשי"ת בחסדו חסד חנם - ממלא את התפלה, וכשביחד עם זה בא הקב"ה ומבקש שיעשו מה, לקרב לבו של בנו יחידו, שזהו כאו"א מבני ישראל, בן ובת, אשר מפני כמה סיבות אינו יודע את הנדרש מאתו בעניני תורה ומצות, ואומר הקב"ה שלתכלית ברא כל העולמות בשביל שפלוני בן פלוני בסיוע זוגתו תחי' יעשו לו דירה בתחתונים בלבו של ילד או ילדה פלונית ולתכלית זו עוזב את העליונים ותחתונים וכו', וכמבואר בתניא בכמה פרקים, הרי דבר פשוט שלא רק שצריכים למלאות בקשתו של הקב"ה במילואה, אלא שצריכים להיות ב[צ]הלה ובשמחה גדולה, על שזכו שהקב"ה פנה בבקשתו זו אל אש פלוני או אל אשה פונית, ונת להם האפשיות למלאות את מבוקשו, ולא עוד אלא שמבטיח בעד ענין זה טוב גשמי ורוחני בשבילם ובשביל ילידיהם שיחיו, ואם תתבונן אפילו לשעה קלה בכל הנ"ל, הנה אינני רואה מקום לאיזה תלונה או לאיזה התמרמרות, כ"א אדרבה לשמחה גדולה ועצומה...